18 July 2015

"ဗမာျပည္ကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ျမဳွပ္ခဲ့တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေထာက္လွမ္ေရးမွဴ း ဦးခင္ညႊန္႔"