28 September 2015

ေကာ့ေတာင္က်ြန္းအမွဳ့ကို စိတ္၀င္စားျကသူမ်ား သိရိွနိုင္ေစရန္-


ေကာ့စေမြ တရားရံုးတြင္ (22-23-24-25/9/2015) ရက္ေန့မ်ားတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ သက္ေသထြက္ခ်က္ မ်ား
ျဖစ္ပါတယ္။

22-9-2015 ရက္ေန့တြင္
(၁) ထိုင္းအမ်ိဳးသား မွဳ့ခင္း ဌာန ဆရာ၀န္ျကီး ေမာ္လ၀ီ ကို စစ္ေဆးပါတယ္။
 တရား ရံုးေတာ္တြင္ရိွေသာ အမွဳ့တြဲ မွဳ့ခင္း ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားကို၄င္း- တရားခံမ်ား၏ အသနားခံေတာင္းဆို မွဳ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား မွဳ့ခင္းစစ္ေဆးေရးဌာန ေဆးစစ္ခ်က္ကို၄င္း နိွဳင္းယွဥ္စစ္ေဆး ထြက္ဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

စစ္ေဆးခြင့္ရရိွခဲ့ေသာ (၁) ပီနံအိတ္ တလံုး (၂) ေျခညွပ္ဖိနပ္တဖက္ (၃) ေပါက္တူးရိုး မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ပီနံအိတ္နွင့္ ေျခညွပ္ဖိနပ္တြင္ DNA မေတြ့ရေသာ္လည္း ေပါက္တူးရိုးတြင္ DNAမ်ားေတြ့ခဲ့ပါတယ္။

 ေပါက္တူးရိုးတဖက္တြင္ မိန္းမ DNA နွင္ ့ ေယာက္က်ား DNA နွစ္ခုေတြ့ရာ Hannah DNA နွင့္ David DNA မ်ားျဖစ္ေျကာင္း စစ္ေဆးေတြ့ရိွရပါတယ္။

ထိုျပင္ ေပါက္တူးရိုးတြင္ ထပ္မံ၍ ေယာက္က်ား DNA (2)မ်ိဳးေတြ့ခဲ့ပါတယ္။ ျပည့္စံုေသာ DNA နွင့္ မျပည့္ စံုေသာ DNA နွစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ( ျပည့္စံုေသာ DNA မွာ လြယ္ကူစြာ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးနိုင္ျပီး/ မျပည့္ စံုေသာ DNA မွာ ခက္ခဲစြာ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရပါတယ္)။ ၄င္း ေယာက္က်ား DNA (2)ခုနွင့္ ေမာင္ေမာင္ - ေဇာ္လင္း- ေ၀ျဖိုး တို့၏ DNA မ်ားနွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရာတူညီမွဳ့မရိွေျကာင္း ေတြ့ရပါတယ္။

DNA စစ္ေဆးရာတြင္ အဆင့္(၂၃)ဆင့္ ထားျပီး စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေျကာင္း၊ အဆင့္(၁၀)ဆင့္ တူညီမွသာ DNA တူညီသည္ဟုေျပာနိုင္ေျကာင္း- စစ္ေဆးေသာ ေဆးရည္မွာ- အမွတ္ ISO -17025 ျဖစ္ေျကာင္း မ်ားထြက္ဆိုသည့္အျပင္သာမန္ DNA စစ္ေဆးလွ်င္- (၂၀)ရက္ ျကာစစ္ေဆးရျပီး- အေရးတျကီး စစ္ေဆး လွ်င္ (၁၀)ရက္ျကာစစ္ေဆးမွသာ တိက်ေသာအေျဖကိုရရိွနိုင္ပါေျကာင္းထြက္ဆိုပါတယ္။ ယခုအမွဳ့တြင္ (၂-၁၀-၂၀၁၄)ေန့တြင္ တရားခံမ်ား၏ DNA ကိုရယူခဲ့ျပီး မွဳ့ခင္းဌာနသို့ ေပးပို့စစ္ေဆးရာ (၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက္ေန့တြင္ DNA တူညီေသာ အေျဖ ျပန္စာကိုရရိွေျကာင္း အမွဳ့တြဲတြင္ ေတြ့ျမင္ရာလုပ္ထံုလုပ္နည္းနွင့္ 
အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရိွေျကာင္း ေပၚလြင္ေစပါတယ္။

(၂) မွဳ့ခင္းစစ္ေဆးေရး ရဲမွဴးေဟာင္း ေဒါက္တာ ေကစတာ - အစစ္ခံထြက္ဆိုရာတြင္-
ယခင္က ရဲမွဳ့ခင္း စစ္ေဆးေရးဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ မုဒိမ္းျပုက်င့္ျပီး အသတ္ခံ ရေသာ အမွဳ့မ်ားတြင္ေသသူ အမ်ိဳးသမီးကို အခ်င္းျဖစ္ေနရာတြင္ စစ္ေဆးရံုမွ် မက ေဆးရံုတြင္လည္း စစ္ေဆး ရမည္ျဖစ္ပါတယ္- စစ္ေဆးရမည့္နည္းမွာ - အမ်ိဳးသမီး တဆာေပၚကို ဘီးနွင့္ဖီးျပီး စစ္ေဆးခဲ့လွ်င္ တရားခံ၏ အေမြးအမွင္ က်န္ခဲ့ပါက တရားခံ ကို လိုက္ရလြယ္ေျကာင္း- ဟန္နာ၏ စကပ္-ေဘာင္းဘီ-အက်ၤီ တို့ကို သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အမွဳ့တြဲတြင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါေသာ္လည္းDNA စစ္ေဆးျခင္းမျပုခဲ့ပါ။ 

DNA စစ္ေဆးခဲ့ပါလ်ွင္လည္း တရားခ့၏ ေခ်ြး- ကိုယ္နံမ်ား က်န္ခဲ့နိုင္ျပီး တရားခံေဖၚထုတ္ရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစနိုင္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ကို တရားစြဲအဖြဲ့ ေဆာင္ရြက္၇န္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါေျကာင္း ထြက္ဆိုပါတယ္။

ထိုျပင္ အမွဳ့တြင္ စစေဆးသည့္အေရးျကီးေသာအဆင့္တိုင္းတြင္ ဓါတ္ပံု မွတ္တမ္းမ်ား ျပုစု တင္ျပရမည္ျဖစ္
ေသာ္လည္းအမွဳ့တြဲတြင္ ထိုကဲ့သို့ ျပည့္စံုေအာင္တင္ျပထားျခင္းမေတြ့ရိွရေျကာင္း မ်ားနွင့္ တရားစြဲအဖြဲ့အေန နွင့္ မွ်တမွန္ကန္စြာတရားစီရင္နိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပုေစရန္ စစ္ေဆးမွဳ့ အဆင့္ဆင့္ တိုင္းတြင့္ မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေျကာင္းမ်ားကို ထြက္ဆိုသြားပါတယ္။

(၃) ေထာင္တြင္း၀င္ေရာက္စစ္ေဆးေပးရသည့္ ဆရာ၀န္-
တရားခံမ်ား၏ အသနားခံစာေျကာင့္ ေကာ့စေမြ ေထာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ျပီး၊ တရားခံ မ်ားကို စစ္ေဆးေပး ရပါတယ္။ဒဏ္ရာအေနနွင့္ ထင္ရွားစြာမေတြ့ရေသာ္လည္း အမွန္တမဲ့ ေဇာ္လင္း ရင္ဘတ္ကို ေထာက္ျကည့္
ေသာအခါ နာက်င္ေျကာင္းေျပာပါတယ္။ နားကိုညွပ္ရိုက္ေျကာင္း- ေ၀ျဖိုးကလည္း အရိုက္ခံ/ လက္သီးနွင့္ အထိုးခံျကရေျကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

23-9-2015 ရက္ေန့တြင္ Andy Hall တေယာက္ သာ အစစ္ခံပါတယ္။
ေသဆံုးသူမ်ားမွာ အ၈ၤလန္နိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ျပီး မိမိလည္း အ၈ၤလန္နိုင္ငံသားျဖစ္သည့္အတြက္ အမွန္တရား
ေဖၚထုတ္နိုင္ရန္ပါ၀င္လာရေျကာင္း၊ ထိုျပင္ အ၈ၤလန္နိုင္ငံ သေဘာထားမူ၀ါဒ နွင့္ အ၈ၤလန္နိုင္ငံ ရိွ ေသဒဏ္
ဆန္က်င့္ေရးအဖြဲ့ တို့၏ သေဘာထားမွာ (နိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရး နွင့္ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ၀ွက္မွတပါး) ေသဒဏ္ထိုက္
ေသာအမွဳ့မ်ားတြင္ပါ၀င္ အေျဖ ေပးေလ့မရိွပါ။ ထိုျပင္ ေသဆံုးသူနွင့္ အသက္ရွင္သူ တို့၏ အခြင့္အေရးမွာ လည္းတန္းတူပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုေျကာင့္ ေသဆံုးသူ အ၈ၤလန္ နိုင္ငံသား(၂)ဦးအတြက္ မွန္ကန္ေသာလူသတ္တရားခံ ေဖၚထုတ္အျပစ္
ေပးနိုင္ေရး ဆိုေသာအခြင့္ အေရး ရိွသလို အသက္ရွင္လွ်က္ရိွေသာ တရားခံမ်ား အတြက္လည္း ေသဒဏ္ ထိုက္ေသာအမွဳ့တြင္ မွန္ကန္မွဳ့ မရိွဘဲေသဒဏ္မက်ခံေရး ဆိုေသာ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။ ထိုေျကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

CCTV မွ ေျပးေနေသာပံု မွာ တရားခံ ေ၀ျဖိုး မဟုတ္ေျကာင္း အ၈ၤလန္ Techanical ပညာရွင္က ရွင္းလင္ျပ
ေသာ CDကိုတရားရံုးသက္ေသခံသြင္းခဲ့သလို- ရခိုင္အလုပ္သမား မင္းေမာင္ ၏ ရဲမ်ားစစ္ေဆးစဥ္က
 ေရေနြး ပူနွင့္ေလာင္းျခင္း၊ ေခါင္းကို ပလပ္စတိတ္ အိပ္ စြပ္ျခင္း၊ ရိုက္နွက္ျခင္းမ်ားကို CD သက္ေသခံ တင္ျပနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုအတူ သက္ေသခံ တယ္လီဖုန္းမွာ DAVID တယ္လီဖုန္းျဖစ္ေျကာင္း အ၈ၤလန္မွ အေျကာင္းျပန္စာ မွာ မဟုတ္မွန္ေျကာင္း/မူ၀ါဒနွင့္ ကြဲလြဲေျကာင္း ထြက္ဆိုပါတယ္။

အ၈ၤလန္မွ Dr Carry နွင့္ တယ္လီဖုန္းနွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္လည္း ေသသူ Hannah ၏ စအို နွင့္ တံဆာျကားတြင္ရဲမွဳ့ခင္းတပ္ဖြဲ့ စစ္ေဆးခဲ့သလို ဒဏ္ရာမ်ားရိွေနသည္ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေျကာင္း၊ ၄င္းအေနအမွန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္(ထိုင္းအမွဳ့စစ္မ်ားမေဆာင္ရြက္ခဲ့) စအို နွင့္ တံဆာ ပါေသာ အစိတ္အပိုင္း ကို ခနၱာကိုယ္မွ ခြဲထုတ္ျပီး စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္လည္း ဒဏ္ရာမေတြ့ရေျကာင္းထြက္ဆိုပါတယ္။

နိုင္ငံျခားသားအမွဳ့မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးမ်ားမွ စကားျပန္ကို ေတာင္းဆိုျပီး စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေသာ လည္း အမ်ဳ့စစ္မ်ားထိုအခ်က္ကိုပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရေရွ့ေနဖက္ကလည္း ျမန္မာ/ထိုင္းနိုင္ငံရိွ ဘဏ္ မ်ားတြင္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံမွဳ့မ်ားကိုစာရင္းနွင့္ တင္ျပေမးျမန္းျပီး- အက်ိဳးရရိွေစမွဳ့အတြက္ အမွဳ့တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမဟုတ္လားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေခ်ပတိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

24-9-2015 ရက္ေန့တြင္-
(၁) Ms. ကန္က်ီလာ က်န္ေျဖာင္႔ ( လူအခြင္႔ေရးအဖြဲ႔ ၀င္တဦး)
သူမကေတာ႔ ေမာင္ေမာင္ နွင္႔ အင္တာဗ်ဴး ခဲ႔ရသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ရံုးေတာ္တြင္ သက္ေသ အျဖစ္ထြက္ ဆိုေပးပါသည္။

ေမာင္ေမာင္ သည္ အဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ လက္ထိပ္ အခတ္ခံရျခင္း၊ ၀င္းေဇာ္ထြန္းနွင္႔ ေဇာ္လင္းတို႔၏
 ေနေသာေနရာ ကိုေမးရာတြင္လည္း မမွတ္မိေသာ ေၾကာင္႔ အရုိက္ခံရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း။

၀င္းေဇာ္ထြန္းနွင္႔ ေဇာ္လင္းတုိ႔ သူနွင္႔ အတူ ဂီတာတီးျခင္း၊ အခန္းထဲသုိ႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၀င္းနွင္႔ ေဇာ္ အိပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိျခင္း စသျဖင္႔ ေမာင္ေမာင္ ၏ ထြက္ ဆိုမွဳ မ်ားကို သက္ေသ ျဖစ္သူက ရံုးေတာ္သို႔ တင္ျပေပးခဲ႔ပါသည္။ ေမာင္ ေမာင္သည္ ၀င္းနွင္႔ေဇာ္ တုိ႔ ၏ အနွိပ္စက္ ခံရမွဳ ကို လည္း အင္တာဗ်ဴး တြင္ ထြက္ဆို သြားေပးခဲ႔ပါသည္။

တဖက္ ေရွ႕ ေနမွ ေမာင္ေမာင္ အနွိပ္စက္ခံရတယ္ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတေယာက္ ရဲ႕ အျမင္လား ဟု ေခ်ပ
 ေမးခြန္းေမးသည္႔အခါ သက္ေသက စစ္ေဆးရသမွ်ကို ျပန္လည္ တင္ျပေဆြးေႏြးရသည္႔အတြက္ လူအခြင္႔
 ေရးရံုးတခုလံုး၏ အျမင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ႔ပါသည္။

(၂) အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင္႔ ေရး အဖြဲ႔ေရွ့ေန ( ထိုင္းေရွ့ေနမ်ား ေကာင္စီ၀င္) သြားေရာက္ စစ္ေဆး ရာတြင္ ၀င္းနွင္႔ေဇာ္တုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔ မူးျပီး ျပစ္မွဳ က်ူး လြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံထားပါသည္။ ညွင္းပမ္းနွိပ္စက္ ခံ ရျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္ဟု ျပန္လည္ ေခ် ပ ေသာ အခါ သက္ေသက ညွင္းပမး္ နွိပ္စက္ျခင္းဆိုတာ ဒါဏ္ရာ ေပၚမွ မဟုတ္ပါ။ ဒါဏ္ရာမေပၚေသာ နည္းမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းနွင္႔ စိတ္ဓာတ္ေရး ရာပိုင္းကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္မယ္ ဆိုရင္ လည္း ဒါဏ္ရာေပၚမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္ လည္ ေခ်ပခဲ႔ပါ သည္။ဒီေန႔ တရားရံုးၾကားနာျခင္းသုိ႔ ဟဲနာမိသားစု၊ ေဒးဗစ္မိသားစုမ်ား၊

စကားျပန္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စံုစံုလင္လင္ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
(၃) ကိုကို ေအာင္ ( ျမန္မာအလုပ္သမား-စူရပ္ဌာနီ) ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ထြက္ဆိုေပးမည္႔သက္ေသမွာ ၀င္းေဇာ္ထြန္းအားဆူရတ္ဌာနီတြင္ သြားေရာက္ ၾကိဳ ေပးေသာ ကိုကိုေအာင္ ဆိုသူ ျဖစ္ပါသည္။2-10-2014 မနက္ (၄း၃၀)နာဂီခန့္တြင္ ေကာ့ေတာင္-စူရပ္ဌာနီ ေလွဆိပ္တြင္ ေ၀ျဖုိးကို သြားေရာက္ျကိုေပးခဲ့ ရေျကာင္း
၊ ေ၀ျဖိုးမွာ စူရပ္ဌာနီျမို့ သို့ အလုပ္လုပ္ရန္လာေရာက္ျခင္းသာျဖစ္ျကာင္း နွင့္ ထိုင္းရဲအခ်ိဳ့သည္ျမန္မာ အလုပ္ သမားမ်ားအေပၚ နိုင္စားျခင္းမ်ားရိွေျကာင္း၊ ထိုေန့က မိမိကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ရဲ က လည္ပင္းညွစ္ထားျခင္းခံခဲ့ ရေျကာင္း မ်ားကို ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

25-9-2015 ေန့တြင္-

(၁) ေဒၚသူဇာႏြယ္၊
- ျမန္မာစာျပဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ ရမ္ခမ္ဟန္ တကၠသုိလ္၊ဘန္ေကာက္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ။တြင္ ထုိင္းေက်ာင္းသား မ်ားအား ျမန္မာစာသင္ေပးေနသည္႔ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၏ နာမည္ၾကိးတကၠသုိလ္ တစ္ခု
ျဖစ္ သည္႔ National Institute of Development Administration ( NIDA) မွ မဟာသိပၸဘဲြ႔ ရရွိထားသူျဖစ္ျပီ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ထုိင္းတရားရံုးမ်ားတြင္ ထုိ္င္း-ျမန္မာ-ထုိင္း ဘာသာလုပ္ကုိင္ခဲ႔ဘူး သူျဖစ္ပါ သည္၊ ေဒၚသူဇာႏြယ္မွ ဘာသာျပန္တစ္ဦးတြင္ ရွိသင္႔ရွိထုိက္သည္႔ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ႏွင္႔ ဘာသာျပန္သူ တစ္ဦးထားရွိရမည္႔ က်င္႔ဝတ္မ်ားကို ထြက္ဆုိသြားခဲ႔ပါသည္၊ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမ်ိဴးစုမ်ား၊ ဘာသာ စကား မ်ားႏွင္႔ သမုိင္းေနာက္ခံ မ်ားကုိ ထြက္ဆုိခဲ႔ပါသည္၊ အဓိကအားျဖင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၊ ျဖစ္ပြားေန တဲ႔ လူမ်ိဴးေရး၊ ဘာသာေရး ျပသနာမ်ားကုိ သမုိင္းႏွင္႔ ႏွုိင္းယွဥ္ျပီး ေျပာျပခဲ႔ပါသည္၊

(၂) ဦးေအာင္စုိး၊ ျမန္မာသံရံုး ( တရားဝင္စကားျပန္) ၊ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ။- ဦေအာင္စုိးအေနျဖင္႔ လဲ ဘာသာျပန္တစ္ဦး ၏ က်င္႔ဝတ္ႏွင္႔ ရွိသင္႔ရွိထုိက္သည္႔ အရည္အခ်င္းမ်ား အေၾကာင္းေျပာျပႏုိင္ခဲ႔သလုိ
၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ႔ အေျခအေနမ်ားလဲ ရွင္းျပႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဓီက သက္ေသ တစ္ဦး
ျဖစ္ သည္႔ ဝင္းႏွင္႔ ေဇာ္တုိ႔ႏွင္႔ အခင္းျဖစ္ပြား စဥ္က အတူတူ ရွိေနသည္႔ ေမာင္ေမာင္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကို ထြက္ဆုိႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။

(၃) ဦးထြန္းေအး၊ အတြင္းဝန္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာသံရံုး
- ဦးထြန္းေအးေနျဖင္႔ အဓိကသက္ေသ ေမာင္ေမာင္နဲ႔ပါတ္သက္ျပီးအဓိက သက္ေသထြက္ဆုိခဲ႔ သလို႔ 
 ျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင္႔ လိပ္ကြ်န္းလူသတ္မႈ႔နွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မီတီ ကုိ (5-10-2014)ရက္ေန့တြင္ ဖြဲ့စည္းေပးျပီး၊ 6-10-2014 ေန့တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျက ပါတယ္။

ထုိင္းႏိုင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာသံအမတ္ၾကီး အေနျဖင္႔ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းေပး ခဲ႔ေၾကာင္း ကုိထြက္ဆုိခဲ႔ပါသည္။ စံုစမ္းေရးေကာ္မီတီအေနျဖင္႔ အဓီက သက္ေသ ေမာင္ေမာင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ပံု၊ ဝင္းႏွင္႔ ေဇာ္ကုိ ေထာင္ထဲတြင္ ပထမအၾကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ႔စဥ္က ေတြ႔ျမင္ခဲ႔ ရသည္႔ အေျခအေနမ်ား ၊ကို ထြက္ဆုိခဲ႔ပါသည္။ ့ေထာင္ထဲတြင္ ေတြ႔ ၾကံုခဲ႔စဥ္က ဝင္းႏွင္႔ ေဇာ္အေနျဖင္႔ ညွင္းပန္းႏိုမ္႔စက္ထားသည္႔ ဒါဏ္ရာမ်ားျပခဲ႔ေၾကာင္း။ ခ်ိမ္းေျခာက္ျပီး အတင္အဓမၼ ဝင္ခံခုိင္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဝန္ခံပါက၊ ( ၄-၅) ႏွစ္သာေထာင္က် မည္႔ အေၾကာင္းႏွင္႔ ဝန္မခံပါက ၊ ေျခလက္မ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္မည္၊ မီးရွိဳ႕သတ္ပစ္မည္၊ ေျခလက္မ်ားျဖတ္ေတာက္ပစ္ျပိး အဂၤေတ
 ႏွင္႔ေလာင္းျပီး ပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်ပစ္မည္ဟု လူသတ္မႈ႔ျဖင္႔ အစြတ္စြဲခံေနရသည္႔ ဝင္းႏွင္႔ေဇာ္မွ ေျပာၾကား ခဲ႔ ေၾကာင္း ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထြက္ဆုိႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္-
ဦးေအာင္မ်ိဳးသန့္