11 September 2015

"လိပ္ကၽြန္း လူသတ္မႈ၏ လူသတ္လက္နက္မွ DNA အေထာက္အထားသည္ စြပ္စြဲခံ ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ"


ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ၌ လူသတ္လက္နက္အျဖစ္ ယူဆရသည့္ ေပါက္တူးမွ ရရွိသည့္ DNA နမူနာမ်ားသည္ သံသယ တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲခံထားရသည့္ ျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားႏွစ္ ဦးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ထုိင္းတရား႐ံုး တစ္ရပ္၏ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ ထြက္ေပၚလာ ခဲ့သည္။

မႈခင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ပြန္သစ္ပ္ ႐ိုဂ်ာနာဆြန္နန္က လူသတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သဲလြန္စမ်ား စုေဆာင္း ရယူမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သလို အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမွ ေသြး မ်ားကို သိုမွီး သိမ္းဆည္းထားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈကိုလည္း ေဝဖန္သြားခဲ့သည္။

တရားခြင္တြင္ ထိုင္းဗဟို မႈခင္းေဆးပညာ ဌာနက ၎တို႔၏ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ကို တင္သြင္းရာ ေပါက္တူး
ေပၚတြင္ မတူညီသည့္ DNA နမူနာ ႏွစ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ တစ္မ်ိဳးမွာ ျပည့္စံုၿပီး တစ္မ်ိဳးမွာ တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္သာ ရွိသည့္တိုင္ အစြပ္စြဲခံ ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွင့္ လံုးဝ ကိုက္ညီမႈ မရွိဟု အတည္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကား ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က DNA စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ေနာက္ တရားခံ
 ေ႐ွ႕ေနမ်ားက ယခုစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ၿဗိတိန္မွ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ရွိ ေဒးဗစ္မီလာႏွင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ဟန္နာ ဝစ္သာရစ္ဂ်္တို႕သည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ စက္တင္ဘာလက လိပ္ကၽြန္း ကမ္းေျခတြင္ သတ္ျဖတ္ခံထားရသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအမႈ တြင္ ျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဇာ္လင္းႏွင့္ ေဝၿဖိဳးတို႔ကို ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က လူသတ္ တရားခံမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲထားေသာ္လည္း ၎တို႔ ႏွစ္ဦးက အမႈကို မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျငင္းဆို ထားၾကသည္။ ၎တို႔က ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕၏ အလြန္အကၽြံ ဖိအားေပး ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ လူသတ္မႈ တရားခံမ်ားအျဖစ္ ယခင္က ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ယခင္တရားခြင္တြင္ ေလွ်ာက္လွဲထားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔သာ အမႈကို ဝန္ခံခဲ့လွ်င္
 ေထာင္ေလးငါးႏွစ္ က်ခံၿပီး ျပန္လြတ္ေစမည္ဟု ရဲမ်ားက ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎တို႔ႏွစ္ဦးက ထြက္ဆို ခဲ့သည္။

ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ယခုအမႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခံထားရသလို လူသတ္ လက္နက္ ဟု ယူဆရသည့္ ေပါက္တူးမွ DNA နမူနာမ်ားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရမည့္အစား လက္ေဗြမ်ား ကိုသာ ဦးစားေပး ဖတ္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုင္းတရားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ မႈခင္းေဆးပညာဌာန အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ႐ိုဂ်ာနာဆြန္နန္က ဝစ္သာရစ္ဂ်္၏ အေလာင္းကို ေနရာေ႐ႊ႕ခဲ့သည့္ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္ကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ထိုအေျခအေနတြင္ အျခားေသာ အေရးႀကီး သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ား ပ်က္စီးသြားႏုိင္ေၾကာင္း
 ေဝဖန္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ တရားခြင္တြင္ ယခင္႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးမႈ၌ ထုိင္းရဲအရာရွိတစ္ဦး ထြက္ဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ကိုးကား ၾကားနာသြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရဲအရာရွိက ဝစ္သာရစ္ဂ်္သည္ မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံ ရသည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သူမ၏ အေလာင္းမွ မီတာ အနည္းငယ္ အကြာတြင္ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာ ႀကီးႀကီးမားမား ရရွိထားသည့္ မီလာ၏ အေလာင္း ရွိေနေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရ ေ႐ွ႕ေနမ်ားက ဝစ္သာရစ္ဂ်္၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေတြ႕ရသည့္ DNA နမူနာမ်ားႏွင့္ သံသယ တရားခံ အျဖစ္ စြပ္စြဲထားသည့္ ျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ႏွစ္ဦးတို႔၏ DNAမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္သည္ ယခုအမႈတြင္ ဗဟိုခ်က္က်ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လွဲခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တရားခံ ေ႐ွ႕ေနမ်ားဘက္က ယခု DNA စစ္ေဆးမႈကို အမွီအခိုကင္းစြာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိ တံု႔ျပန္ ေမးခြန္းထုတ္ ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ DNA နမူနာ လက္က်န္ မရွိေတာ့ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေၾကာင္းျပသည္ကို ေဝဖန္သြားခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အဆိုပါ DNA စစ္ေဆးမႈအတြက္ နမူနာ လက္က်န္မ်ား မရွိေတာ့ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လူသတ္လက္နက္အျဖစ္ စြပ္စြဲထားသည့္ ဥယ်ာဥ္သံုး ေပါက္တူး၊ ႐ွဴးဖိနပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ပလပ္စတစ္အိတ္ တစ္လံုးတို႔ကို သက္ေသခံမ်ားအျဖစ္ တရား႐ံုးသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

_Ref: Sky News
7Day News Journal