02 October 2015

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ထံသို႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာသို႔                                                                                       ရက္စြဲ။  ။ ၂၀၁၅ ခု ေအာက္တိုဘလ ၂ ရက္ေန႔
ဦးသိန္းစိန္                                                    
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ေနျပည္ေတာ္“MOUစနစ္ျဖင့္အလုပ္သမားတင္ပို႔ေနၾကသည့္ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕၏လုပ္ရပ္မ်ားမွာ တရား၀င္ လူကုန္ကူးေနသည္ႏွင့္ တူေနပါသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္တင္ျပျခင္း”         ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ(ပြဲစား)မ်ားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ MOU အလုပ္သမားတင္သြင္းခဲ့ၾကရာ ယခုအခါ ျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္း ႏွစ္သိန္းနီးပါးအထိ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းအက်င့္ပ်က္ေအဂ်င္စီမ်ား၏ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရ တို႔၏ မူလေစတနာႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားအားေသြဖည္သည့္ ျမန္မာေအဂ်င္စီ(ပြဲစား)မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ...(၁) ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္က်ပ္ေငြတစ္သိန္းခြဲသာယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္းက်ပ္ေငြ ေလးငါးသိန္းအထိယူေနၾကျခင္း။

(၂) ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္တြင္ ဘတ္ေငြ တစ္ေသာင္းသာယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဘတ္ေငြ
 ႏွစ္ေသာင္းခန္႔အထိယူေနၾကျခင္း။

(၃) စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားမခံစားရျခင္း။ စာခ်ဳပ္ကိုပင္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ မေပး ၾကျခင္း။

(၄) ကုိယ္လက္အဂၤါ ပ်က္စီးသြားၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအခ်ိဳ႕ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိသြားၾကေသာ္လည္း အေတာ္မ်ားမ်ားတို႔မရရွိပဲ ဒုကၡိတဘ၀ျဖင့္ျပန္သြားၾကရျခင္း။

 (၅) အလုပ္မလုပ္ရပဲ အခက္အခဲႀကံဳေနၾကရေသာ အလုပ္သမားမ်ား တိုင္ၾကားပါက နစ္နာေၾကးတစ္စံု တစ္ရာ မရရွိပဲ နယ္စပ္သုိ႔ အတင္းအဓမၼျပန္ပို႔ခံရသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားစြာ နယ္စပ္တြင္ဘ၀ပ်က္ေနၾက ရျခင္း (ျပည့္တန္ဆာျဖစ္ သြားၾကျခင္း) ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ သားေကာင္းအျဖစ္သို႔က်ေရာက္သြားၾကျခင္း။

(၆) ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမြန္သည့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုတို႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ားျပည့္မီ လည္ ပတ္ေနပါ သည္။ လူကုန္ကူးသည့္ဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ ယခင္ကတည္းက မတရားစီးပြားရွာခဲ့ၾကေသာ အလုပ္ရံုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (နာနတ္သီးရံုမ်ား၊ ၾကက္သားစက္ရံု၊ စီဒီျပားစက္ရံု၊ ပင္လယ္ငါးဖမ္းေလွမ်ား၊ ပင္လယ္အစား အစာထုတ္လုပ္သည့္အလုပ္ရံုမ်ား) သို႔ မူမမွန္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို ႔စဥ္ဆက္မျပတ္ အလုပ္သမားမ်ားတင္ပို႔ေနၾကသည္မွာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာအဆင့္ထက္ မ်ားစြာေက်ာ္ေန ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

          သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ။ ထိုင္းသို႔ပုိ႔ေနသမွ် ေအဂ်င္စီမ်ား အားလံုးမေကာင္းဟူ၍ မဆိုလိုပါ။ ေလာေလာ ဆယ္တြင္ ေအာက္ပါ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ မတရားစီးပြားရွာမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလြန္႔အလြန္ ဒုကၡေရာက္ ေနၾကေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

(၁) စတားပိုင္အိုးနီးယားကုမၸဏီ
(၂) လူထိပ္မိုးေအဂ်င္စီ
(၃) ေဌးဆားဗစ္ေအဂ်င္စီ
(၄) ေမ့၀င့္ကုမၸဏီ
(၅) ေရႊပင္လယ္ ေအဂ်င္စီ 
(၆) မိုးမိုးဖင္မလီ 
(၇) စြမ္းေတာ္၀င္ကုမၸဏီ 
(၈) တစ္ခုတည္းေသာမိုးကုတ္စက္၀ိုင္းကုမၸဏီ 
(၉) ႏွင္းပန္း၀ါကုမၸဏီ 
(၁၀) တိုးတက္ခ်မ္းသာကုမၸဏီ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ၎တို႔ပုိ႔ေဆာင္ထားသည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသအလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လွ်က္ တိုင္းတပါးတြင္ စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ကာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ရွိပါသည္။ထိုအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကုိလိုက္လံျပသႏိုင္ပါသည္။

တရား၀င္ MOU ျဖင့္လာႏုိင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ သံုးေလးလခန္႔အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ျခင္း၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ လယ္ေျမ တို႔ကို၂၀က်ပ္အတုိးျဖင့္ေပါင္ႏွံ၍လာခဲ့ၾကရေသာ အလုပ္သမားအေပါင္းတို႔၏ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ အက်င့္ပ်က္ေအဂ်င္စီမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ တၿပိဳင္တည္းတြင္ အလုပ္လက္မဲ့စိုးရိမ္ ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအားတာ၀န္ယူ၍ အလွ်င္အျမန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ရန္လည္းလိုအပ္ေနပါသည္။        “ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္(Passport Renew) ကိစၥ”

        ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္အလုပ္သမားေပါင္း သံုးသန္းခန္႔ႏွင့္ တရားမ၀င္အလုပ္သမား တစ္သန္းေက်ာ္ခန္႔ တို႔ မွာ ပတ္စပိုိ႔ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ထိုင္းရဲတို႔၏ မတရားဖမ္းဆီးေငြညွစ္ျခင္းကိုခံရၿမဲျဖစ္ပါ သည္ ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ထိုင္းရဲတို႔ အႏိုင္က်င့္ခ်င္သလိုက်င့္၍ရေသာ ဘ၀ျဖစ္ေနရပါသည္။
 ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းကုန္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၆သိန္းေက်ာ္တို႔၏ ပတ္စပို႔ သက္တမ္း တိုးျခင္းကိစၥကိုလည္း ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သူတို႔မွာေသခ်ာသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ယေန႔တိုင္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ 

           သို႔ပါေသာ္လည္းသက္တမ္းကုန္ေနသည့္လြတ္လပ္သည့္အလုပ္သမား၆သိန္းေက်ာ္အားပတ္စပို႔အသစ္ ျပန္လုပ္သည့္အခါ MOU(ပြဲစားစနစ္)ျဖင့္ ျပန္လုပ္ရမည္ဟု ၾကားသိရပါသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္အေျမာက္ အျမားရရွိၿပီး ပို႔ေဆာင္ၾကသည့္ MOU အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကိုပင္လွ်င္တိက် စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾက၍ျဖစ္ပါသည္။

            အထက္ပါတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္မွန္ကန္ေသာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္မီျပဳျပင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ေစတနာ မွန္ကန္စြာျဖင့္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွသိရွိလိုသည့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေထာက္ အထားခိုင္မာစြာျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္းရြက္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္းေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါသည္။

                                           ေလးစားစြာျဖင့္
 ေက်ာ္ေသာင္း
အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ                                           ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ ့
ဘန္ေကာက္