02 November 2015

“ပင္လယ္ငါးဖမ္းႏွင့္အစားအစာထုတ္လုပ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ဘတ္လုပ္ေပး”

        
၂၀၁၅ ခု ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္
ျမတ္ညိဳ (အလြတ္သတင္းေထာက္)

           ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပင္လယ္စာထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္အား ၃လတိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္လုပ္ငန္းယေန႔စတင္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

             ငါးဖမ္းႏွင့္ ပင္လယ္အစားအစာမ်ားထုတ္လုပ္ၾကသည့္ (စမြတ္စာခြန္၊ စမုတ္ပါရကန္၊ ဆမြတ္ဆုန္ခါ၊ ဖစ္ခ်ဘူရီ၊ ပကၽြတ္ခီရီခန္၊ ၿခံဳေဖၚ၊ ၿခံဳဘူရီ၊ က်န္ထပူရီ၊ လေယာင္၊ ရေနာင္း၊ ကရပီ၊ နခြန္စီဌာမရတ္၊ ဆုံခလာ၊ ဆဒြန္း၊ခ်ာခ်င္ေဆာင္၊ နခိုစီဌာမရတ္၊ ဆူရတ္ဌာနီ၊ ပါသနီ၊ နရာ သီ၀ပ္ ၊ ဖန္င၊ ဖူးခက္) ခရိုင္ေပါင္း ၂၂ခရိုင္တို႔တြင္ ယေန႔မွစ၍ ဇန္န၀ါလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၃လတိုင္တိုင္ ေန႔ခ်င္းေပါက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

          ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်မၼာေရး ေဆးစစ္ခ ၅၀၀ က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္ခ ၁,၆၀၀ ဘတ္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ခြင့္အတြက္ ၁,၀၀၀ ဘတ္၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ဘတ္၈၀ ျဖစ္သျဖင့္စုစုေပါင္း ၃,၁၈၀ ဘတ္ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ခရိုင္အသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Onestop Service စခန္းမ်ားတြင္ ေန႔ခ်င္းေပါက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရကေၾကညာထား သည္။

          သတ္မွတ္ကာလအတြင္း သြားေရာက္မွတ္ပံုတင္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာ အလုပ္ရွင္သည္ အနည္းဆံုး ဘတ္တစ္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းအထိ၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္  ၅ႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္(သို႔မဟုတ္) ဘတ္ႏွစ္ေထာင္မွ ဘတ္တစ္သိန္းထိ (သို႔မဟုတ္) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကိုခံရမည္ဟုေဖၚျပထားသည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပင္လယ္အစားအစာထုတ္လုပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ  ေအာက္တိုဘာလအထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လုပ္ေပးခဲ့စဥ္က
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေပါင္း ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာ္ငးေက်ာ္အနက္ျမန္မာအလုပ္သမားေပါင္း ၆သိန္းခြဲ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။  

            ဘတ္ေငြ ၃,၁၈၀ ကုန္က်မည့္ ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္သြားလာ၍ မရရွိပါ။ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အျခားတစ္ေနရာသို႔သြားလိုလွ်င္ သူေဌး၏ ေထာက္ခံစာျဖင့္ နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္သြားလာခြင့္ရွိပါသည္။ အႀကီးစားခြဲစိတ္ကုသမႈမွလြဲ၍ ကေလးေမြးဖြားျခင္းကအစ ဘတ္ေငြ ၃၀ ျဖင့္ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ရရွိပါသည္။ ပတ္စပုိ႔က့ဲသို႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ၀တ္ပါမစ္လုပ္ရန္လည္းမလိုအပ္။ ရက္ေပါင္း ၉၀ တစ္ႀကိမ္ နီးစပ္ရာ  လ၀ကရံုးတြင္လည္း ပြဲစားျဖင့္ ဧည့္စါရင္းတုိင္ တံဆိပ္တုံးထုရန္မလိုအပ္ေပ။

            ဘတ္ေငြ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ကုန္က်သည့္ ပတ္စပို႔ႏွင့္ ၀တ္ပါမစ္လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေလယာဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားလာခြင့္ရရွိပါသည္။  နယ္စပ္မွသြားသည့္အခါ၊ မဲေဆာက္ရဲမ်ားက အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ေငြေတာင္းခံျခင္းကိုခံၾကရပါသည္။ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ကုန္က်ခံရပါသည္။ ရက္ေပါင္း ၉၀ တံဆိပ္တုထုရသျဖင့္ ပြဲစားမ်ား၏ လိမ္လည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခံၾကရပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားက ပတ္စပို႔မ်ားကို သိမ္းဆည္းအႏိုင္ယူေလ့လည္းရွိၾကပါသည္။

            ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းလာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအားသည္ (၁)ပင္ပန္း(၂)ညစ္ပတ္(၃)အႏၱရာယ္မ်ား(၄)ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင့္သည့္ အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ကိုင္ေနၾကရသူ မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူတို႔သည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကုန္အက်အနည္းဆံုးျဖင့္ ေဆး၀ါးကုသခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းMAT အဖြဲ႔ကအႀကံျပဳသည္။

          ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္စပို႔ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာ၍ ဖမ္းစားေနသည့္ ထိုင္းပုလိပ္မ်ားအား ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ အစိုးရတို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္ထားရန္အလုပ္သမားမ်ားက လိုအပ္ၾကပါသည္။ မဟာခ်ိဳင္ ေလးထပ္ရဲစခန္းေအာက္ခန္းတြင္ ေန႔စဥ္ ရာခ်ီသည့္ အလုပ္သမားမ်ာအား ဖမ္းဆီး၍ ေငြညွစ္ေနသည္ကို မယံုၾကည္ၾကသူတိုင္းသြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း MAT အဖြဲ႔ကေျပာသည္။