14 August 2017

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႔စည္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာ

#ေရးသားသူ………
ေဒါက္တာ ရင္ရင္ႏြယ္

Ph.D. (Cambridge), M.Sc. Public Policy (London), B.Sc. (Yangon), F.G.A. (London)

ကြၽန္မသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (UN) အဖဲြ႔စည္းမၽားတြင္ လူ႔အခြင္႔အေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒမၽား၊ လူသားခၽင္းစာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ စပ္လၽဥ္းေသာ ဥပေဒမၽား (International Human Rights Laws and Instruments, Humanitarian Laws) ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ သူတေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ UN ၏ လုပ္ပိုင္ခြင္႔အေၾကာင္းကို စာဖတ္သူမၽား စဥ္းစား ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ ျဖစ္လာပါျပီ။ ဤကိစၥႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍၊ ကြၽန္မ၏ (၂၁) ႏွစ္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင္႔ ႏွစ္ေပါင္းမၽားစြာ လက္ေတြ႔စာေတြ႔ ဆည္းပူးခဲ႔သည့္ အသိဉာဏ္ပညာ အခ်ိဳ႕ကို ေဝမွ်လိုပါသည္။

[အထူး သတိျပဳရမည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံသားမၽားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒေဘာင္ႏွင့္အညီ၊ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး တန္းတူဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။]


၁။ UN ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ၊ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေရး၊မျဖစ္ေရး (Citizenship) သည္၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။
(ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အညႊန္းစာတမ္းမ်ား [1][2][3][4] တြင္ ပါဝင္ပါသည္)။ မိမိ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကို ထိပါးလာလ်င္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ UN ကိုပင္လ်င္ သည္းခံမည္ မဟုတ္ပါ။ (ဥပမာ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ အညႊန္း [5])။ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသည္လည္း ေလွဒုကၡသည္မ်ားကို မိမိတို႔က လက္ခံသင့္သည္ ဟု UNမွ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ခါးသီးစြာ ျငင္းပယ္ခဲ႔သည္။ (အညႊန္း [6])။ ဤအခၽက္မ်ားကို သိသင္႔ေသာ UN အတြင္းေရးမွဴးခၽဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း သည္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားကိုမူ တိုက္ရိုက္မေျပာရဲပဲ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုသာ ၂၀၁၃ ဇူလိုင္လ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ဧျပီလ တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ေျပာဆိုခဲ႔ပါသည္။

၂။ UNႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံသားကိစၥႏွင့္စပ္လၽဥ္း၍ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ေျပာဆို လက္ညိွဳးထိုးျခင္း သည္ UNႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ၊ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေစာ္ကားထိပါးျခင္းျဖစ္သည္။

      ဆိုလိုသည္မွာ UN ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံၾကီးမ်ား မည္သို႔ပင္ ေျပာေစကာမူ၊ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ျပင္သင့္/မျပင္သင့္၊ ႏိုင္ငံသား ေပးသင့္/မေပးသင့္ သည္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒရႈေထာင့္မွလည္း ဤရပ္တည္ခ်က္သည္ ခိုင္မာပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ အထူးသတိျပဳရမည္မွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာျပီးေနာက္ ဥပေဒေ ဘာင္ႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး တန္းတူဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံသားတဦးျဖစ္ရန္၊ က်န္လူမ်ိဳးစုမ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ လူမ်ိဳးစု အေခၚအေဝၚ ကို #လက္ခံရပါမည္။ ဤကိစၥတြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ျဗိတိသၽွ တို႔၏ ဖိအားေပးျခင္း၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း တို႔ကို လံုးဝ လက္မခံသင့္ပါ။

၄။ မည္သူက တိုင္ရင္းသား ျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အခၽဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ကိစၥျဖစ္သည္။ တိုင္ရင္းသားဟူေသာ Indigenous Peoples စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခၽက္ကို UN တြင္ရိွေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးပင္လ်င္ သေဘာ မတူႏိုင္ၾကေပ။ (အညႊန္း [7])

ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း မိမိ၏ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိုင္းသာလ်င္ တိုင္ရင္းသားကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရမည္။ UN ႏွင္႔ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ျခင္းကို လက္မခံသင့္ပါ။

ေဒါက္တာ ရင္ရင္ႏြယ္

Ph.D. (Cambridge), M.Sc. Public Policy (London), B.Sc. (Yangon), F.G.A. (London) သည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢတြင္ ၁၉၉၀-၂၀၁၁ ကာလအတြင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့၍၊ ေနာက္ဆံုးတာဝန္မွာ ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၁ အထိ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ၌ UNICEF ၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ထိုရာထူးသည္ UN၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ရာထူးအမၽား စုထက္ ပိုျမင္႔ပါသည္။

စာပိုဒ္မ်ားပါအညႊန္းမ်ား၏ စာအျပည့္အစံု
========================
[1] UNESCO: “Citizenship" http://www.unesco.org/…/international…/glossary/citizenship/
[2] “Nationality under public international law is an integral element of national sovereignty. There is no statehood without a state’s authority over its nationals, internally or externally.” Hailbronner, K., 2006. Nationality in public international law and European law. In: Acquisition and Loss of Nationality: Policies and Trends in 15 European States (Volume 1: Comparative Analyses. Eds: R. Bauböck, E. Ersbøll, K. Groenendijk and H. Waldrauch. International Migration, Integration and Social Cohesion. Amsterdam: Amsterdam University Press.

[3] Beckman,R., and Butte, D., 2009. Introduction to International Law,
https://www.ilsa.org/…/2014-08-15-09-28-…/research-resources

[4] Harrington, J., 2009. The Right to Citizenship under International Law. http://africanarguments.org/…/the-right-to-citizenship-und…/

[5] Rabkin, J., 2001. Essay: The Human Rights Agenda Versus National Sovereignty. Freedom House. https://freedomhouse.org/…/essay-human-rights-agenda-versus…
 
[6] “Prime Minister Tony Abbott has hit out at the United Nations (UN) over a scathing report on the Government's asylum policies, saying Australians are sick of being lectured to by the international organisation”. Kozaki, D. ABC News, 9 Mar 2015. http://www.abc.net.au/…/tony-abbott-hits-out-united…/6289892
 
[7] UN-DESA 2004. The Concept of Indigenous Peoples: Background paper prepared by the Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues.

and
Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, August 2013.The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Manual for National Human Rights Institutions. http://www.ohchr.org/…/Is…/IPeoples/UNDRIPManualForNHRIs.pdf