24 August 2017

“ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္” ဆိုသည့္ ျမန္မာ့ဆုိ႐ိုးစကားႏွင့္အညီ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားသည္ ပိုမိုေလးနက္သျဖင့္ မွားယြင္း၍မရဘဲ မွန္ကန္မႈရွိရန္လို


ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၄


ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ အားလံုးကစိတ္၀င္စားသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ “ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္” ဆိုသည့္ ျမန္မာ့ဆို႐ိုးစကားႏွင့္အညီစာျဖင့္မွတ္ တမ္းတင္ျခင္းသည္ ပိုမိုေလးနက္မႈရွိေၾကာင္း၊ မွားယြင္း၍မရဘဲ မွန္ကန္ ရန္ လိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသအေရးကိစၥအား စဥ္ဆက္မျပတ္ စဥ္းစားသံုးသပ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္၍ မိမိတို႔ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္ အလက္မွားယြင္းမႈ၊ မွ်တရန္လိုအပ္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျ ပဳေၾကာင္းျဖင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ Mr. Kofi Annan ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ယေန႔နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြ င္းေျပာၾကားသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ Mr. Kofi Annan က မိမိတို႔ေကာ္မရွင္အား လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္၍ ပဋိပကၡမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျ ဖစ္ေ ၾကာင္း၊ ၁၂ လတာ ကာလအတြင္းရခိုင္ျပည္နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဘဂၤလားေ
ဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ၫႇိႏိႈင္း တိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပႆနာ၏ သေဘာသဘာ၀ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ ေလ့လာမႈ၊ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအား နားေထာင္မႈမ်ားကိုလည္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈအားေပးျမႇင့္တင္ေရး၊ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အႀကံျပဳထားေၾကာင္း၊ အဓိကအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မႈ၊ ရပ္ရြာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ တင္း မာမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေ ဖာ္ျပထားေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
Mr. Kofi Annan ၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံ စာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳရန္ဟုနားလည္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔အႀကံျပဳရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ မိမိတို႔ေတြ႕ဆံုခ်ိန္မ်ားတြင္ သမုိင္းေ ၾကာင္း အျဖစ္မွန္မ်ားကို ပကတိႏွင့္ အရွိအတိုင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊
အေၾကာင္းအခ်က္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလ့လာရန္လည္း အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္ မ ရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္မွာ တရား၀င္အစီရင္ခံစာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကန္႔ သတ္ခ်က္၊ သြားလာမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အ လက္ပုိင္းတြင္ မျပည့္စံုႏိုင္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕မွာ လြဲမွားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကား သည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒျဖစ္၍ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ ၏ အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မွာပင္ လူတစ္ေယာက္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္ေဒသရွိ ဘဂၤါလီအားလံုး မွတ္ပံုတင္ ရန္ လိုေၾကာင္း၊ NVC ကတ္သည္ ယင္းဘဂၤါလီမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ေပးေရးအတြက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေ ၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြဲျခား၍မရေသာသူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရၿပီး ခြဲျခား၍ရသူမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား အေျမာက္အမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ေ ဆြးေႏြးရာတြင္ လံုၿခံဳေရးဆိုသည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ ရေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေ တာင္-ေမာင္ေတာေဒသ အေျခအေနသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ပတ္သ က္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သာမန္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ လံုၿခံဳေရးအရ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တာ၀န္ေပး ထားေ ၾကာင္း၊ ယင္းနယ္ေျမတြင္ လက္ရွိပုဒ္မ-၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထား ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေ ၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ပိုမိုဆုိးရြားလာသျဖင့္ တပ္မ်ားက ၀င္ေရာက္ ကာ ကြယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းကိုထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ယခုထက္ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ အေရးအ ခင္းမ်ား ထပ္မံျဖစ္မလာေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမယုေ တာင္တန္းေပၚတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ စစ္ေရး အေထာက္အကူစခန္းမ်ား၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးအ ဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာ၍ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကိုလည္း ကာကြယ္ရမ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
လံုၿခံဳေရးလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ Mr. Kofi Annan က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအေျခအေန၊ အေျခအေနတည္ၿငိမ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက တပ္မေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးေမးျမန္း ရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္ စီ အစည္း အေ၀းေခၚယူ၍ သမၼတ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေ ၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနသည္ လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ေရာက္ရွိေန သည့္ သတင္းမ်ားရရွိထားေၾကာင္း၊ ေမယုေတာင္တန္းတြင္လည္း နယ္ေျမ ရွင္း လင္းမႈမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈစိတ္ခ်ရ သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလျဖစ္ စဥ္ေၾကာင့္ တပ္မ်ားျဖင့္နယ္ေျမရွင္းလင္းခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စစ္ဆင္ေရးအား လံုးရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုထပ္မံျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္ တပ္မ်ား၀င္ေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ အေျခအေနေပၚမူ တည္၍ တပ္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ မႈကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေ ဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
 
ထုိ႔ေနာက္ Mr. Kofi Annan က သတင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရး အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ လုံၿခဳံေရး အရ သြားလာခြင့္မျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သတင္းအဖြဲ႕မ်ားအား သြားလာခြင့္ေပးထားေ ၾကာင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးသားရန္သာ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေ နျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ ေပးသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၎ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္း ကုိလည္း စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေနထုိင္၍ စားနပ္ရိကၡာမ်ားရယူၿပီး တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါက အၾကမ္းဖက္ကူညီသူဟု သတ္မွတ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သုိ႔ ဒုကၡသည္ မ်ားကလည္း စိစစ္မႈကုိခံ ယူရန္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ စိစစ္ခံရန္ လက္မခံ မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ထည့္သြင္းေရးသားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္ နယ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ပညာေရးေက်ာင္း မ်ားစြာဖြင့္လွစ္ ေပးထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္၎တုိ႔၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳးျပ၍ သင္ၾကားခြင့္မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေ ၾကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွ ဘဂၤါလီမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ မႈ ဥပေဒအရ စိစစ္ၿပီးပါက ဥပေဒႏွင့္ အညီ ပညာေရး၊ က်န္မာေရးစသည္ျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပုိမုိရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္အႀကံျပဳ ေျပာၾကားရာတြင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏သေဘာထား၊ တပ္မေတာ္၏သေဘာထား၊ ေဒသခံျပည္ သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ၿခံဳငံုစဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေဒသခံရ ခိုင္တုိင္းရင္း သားမ်ားက လက္ခံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ရခိုင္တုိင္းရင္း သားမ်ား လက္မခံပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္လိုက္၍ ထည့္သြင္းေရးသား ရန္မဟုတ္ဘဲ မွ်တမႈရွိရန္ အႀကံေပးျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ Mr. Kofi Annan က ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးမႈ၊ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာမထုတ္ျပန္ မီ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕အား မိမိအစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ေ ရးသားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္၍ ယခုတပ္မေတာ္မွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳမႈ မ်ားအားလုံးကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး လုိအပ္လွ်င္ အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မ ရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေ ရာက္ၾကသည္။
ေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းေပး အပ္ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ခဲ့ၾကသည္။