09 August 2017

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင္႕ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အမ်ားထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္အသိေပးသြားမည္

Image may contain: one or more people

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၆
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အမ်ားထင္သာ ျမင္သာရွိေအာင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔အသိေပးရာတြင္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ႐ုံး၊ CITIC ကုမၸဏီႏွင့္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျမန္မာအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ တို႔တြင္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းသိရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘရွိန္၏ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္နည္း၊ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ CITIC ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သည့္အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရွင္းျပေပးပါ မည္လား၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံခ်က္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားသိရွိခြင့္ရႏိုင္ ပါမည္လား ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ထို႔ျပင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မည့္သူႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေပးမည့္ ျမန္မာအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ (Government Designated Entity-GDE) ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈေဖာ္ျပလႊာကို ေခၚယူခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳ ျမန္မာကုမၸဏီ ၅၂ ခုျဖင့္ ျမန္မာေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီအုပ္စု ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အေနျဖင့္ CITIC ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈ၊ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်ဳိးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘဏ္ေခ်းေငြဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပတ္ဝန္း က်င္ ထိခိုက္မႈ၊ လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္၊ ေျမျပင္ အေနအထားဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးေဆာင္ ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္လိုက္သတ္မွတ္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။

Image may contain: 2 people, hatရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈအၿပီးတြင္ ေမးခြန္းရွင္ ေက်ာက္ျဖဴ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘရွိန္က ဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ ေျမတစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၇ဝဝ၊ ၈ဝဝ၊ ၉ဝဝ အထိ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျမျပင္သို႔ကြင္းဆင္း၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေမးျမန္းရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္သည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အက်ဳိး အျမတ္မ်ားသည္ ၂ဝ၃၉ ခုႏွစ္မွ ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါ ေၾကာင္း၊ အရင္းအႏွီးပမာဏႀကီးမားပါေၾကာင္း၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမင္သာထင္သာရွိစြာျဖင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သီလဝါစက္မႈဇုန္ တြင္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ယခုႏွစ္အတြင္းေပးသည္မွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ အနီးဆုံးေနရာတြင္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၅ဝ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴေဒသတြင္ ယခုေတာင္းေန သည္မွာ ေျမတစ္ဧကကို သိန္း ၉ဝဝ အထိ ေတာင္းေနသည္ ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း၏ ကဒူးႀကီးေဒသမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾက သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔ဘဝ လုံၿခံဳေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့ၿပီး မည္သည့္အတိုင္းအတာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလအထိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕၊ ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒူးႀကီးေက်းရြာအုပ္စု မိုက္ရွား ေစးေက်းရြာႏွင့္ ပုံးစုတ္ေက်းရြာမွ စုစုေပါင္းအိမ္ေထာင္စု ၄၅ စု လူဦးေရ ၂ဝ၉ ဦးသည္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းမတ္ေက်းရြာအုပ္စု နားဟီးေက်းရြာသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏စားဝတ္ေန ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ရွမ္းျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆီ၊ ဆန္ရိကၡာ၊ အေထာက္အပံ့ေငြ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၁၄၈၈၂၇ဝ ကို လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၃ဝ ရက္တြင္ ဆီ၊ ဆန္ ရိကၡာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၁၄၈၂၅ဝ ကိုလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ယာယီမိုးကာတဲျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ တာေပၚလင္မိုးကာလိပ္ ၆ ေပ x ေပ ၃ဝဝ အရြယ္အစားရွိ ၁၂ လိပ္၊ ေရသန္႔ေဆးဖာေပါင္း ၅ဝ ႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္ႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားမွ ေငြက်ပ္ ၁၉၃ သိန္းေက်ာ္ကို ထပ္မံေထာက္ပံ့ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ ေပးအပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည္ဟု သိရပါေၾကာင္း။

Image may contain: 1 personမိမိေဒသသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေရးအတြက္ နယ္ေျမေဒသ၏ေအးခ်မ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ လုံၿခဳံမႈအေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္၍ ေနရပ္သို႔ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မက်ိဳင္း မြန္းလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသည္ ေျမေနရာ က်ယ္ဝန္းၿပီး အေဆာက္ အအုံ လုံေလာက္မႈရွိျခင္း၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာေၾကာင့္ မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အတန္းပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာဆက္ လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း၊ အတန္းပညာမသင္ၾကားႏိုင္ေသာကေလးမ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိး၊ ငပုေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသန္းေအာင္၊ ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအာမိုးဆီႏွင့္ စစ္ကိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္သိန္းတို႔၏ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရးႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ၊ ပင္လယ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေပးေရး၊ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေပးေရး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေရွာင္လမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းတို႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကား တင္ျပျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တင္သြင္းသည့္ ''ခရစ္ ယာန္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း''အား လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူအတည္ျပဳျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာ္သူထက္၊ ေအးေအးသန္႔(သတင္းစဥ္)
LikeShow more reactions
Comment