08 September 2017

“ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါတီအား၀မ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆို”


ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၇ ခု စက္တင္ဘာ (၈)ရက္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၄၅ ရပ္ကြက္ စက္မႈလယ္ယာ လမ္း အမွတ္ (၁၁၄၈) တြင္ ပါတီရံုးဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျ ပည္ ျပည္သူ႔ အလုပ္သမား ပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ မိန္႔အား ယေန႔ရက္စြဲဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


၂၀၁၆ ႏွစ္က ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ MOEAF ၏ မတရားသည့္လုပ္ရပ္ မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွအၿမဲ တမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေ ရးမွဴးခ်ဳပ္ဆိုသူတို႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဆင္း ကဒ္ႏွင့္အသက္အာမခံ တရား မ ၀င္ေရာင္းခ်မႈ လုပ္ရပ္မ်ားကို MAT အဖြဲ႔ဒါရိုက္ တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း တရား စြဲဆိုစဥ္၊ ဤပါတီမွေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက အသိ သက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္မိခဲ့သည္။

        အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ သူ၏ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီကို ၃ႏွစ္တိတိ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ လူပို႔သည့္ ပြဲစားေ အ ဂ်င္စီအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ မတ ရားေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ႀကီးစားကိုယ္ က်ိဳး ရွာ မႈမ်ားကို၊ ေဖၚထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းကို ပိတ္သိမ္း ခံရသည္အထိ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံကာ MAT အဖြဲ ႔ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ရာသက္ပန္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ သည္။

      ယခုအခါ အေဆြေတာ္တို႔က ျပည္သူအတြက္ေရာ၊ အလုပ္သမားထု အတြက္ပါ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ပါတီ တစ္ရပ္အျဖစ္ထူေထာင္၍ မူ၀ါဒေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ မေလးစားပဲမေနႏိုင္ေပ။

      အမ်ားအတြက္ေပးဆပ္ျခင္းလုပ္ငန္းဟူသည္မွာလူသာမန္တို႔မလုပ္ႏိုင္၊ လုပ္ငန္း တိုင္းတြင္ အက်ိဳးအျပစ္၊ အဆိုးအေကာင္း ဒြန္တြဲၿမဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာ တြင္ အခ်ိန္ကာ လ တစ္ခုထိၾကာျမင့္လာသည့္အခါ အမွားႏွင့္အမွန္ အျဖဴႏွင့္ အမဲတို႔မွာ သီးျခားစီျဖစ္ သြားတတ္ သည္။ အေဆြေတာ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔အ လုပ္သမားပါတီထူေထာင္ ျခင္းျ ဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို စတင္ခီ်တက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေထာက္အ ပံ့ျဖစ္ပါေစ။ တိုင္ျပည္၏ အဓိက အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားထုအတြက္ မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကပါေစဟု အထူးဆုမြန္ေ တာင္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကိုအေျခစိုက္လွ်က္ အလုပ္ သမားအေရးကို ၁၄ႏွစ္ၾကာမွ်လုပ္ ကိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမား ဟူသည့္ နာမည္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ေသြးသားထဲတြင္ စီး၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါ သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမတရားမႈႏွင့္ ႀကံဳရလွ်င္ေခါင္းေထာင္ထေလ့ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ မတရား သျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္တို႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရေလ့ရွိပါ သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျပည္သူ႔ အလုပ္သမားပါတီႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္အဆင္သင့္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား အက်ိဳးအ တြက္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳကို အသံုး ခ်ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါသည္။

ဤပါတီသည္ ျပည္သူႏွင့္အလုပ္သမားထု၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အတြက္အမွန္တ ကယ္ ေဆာင္က်ဥ္း ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တန္ဖိုးထားေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေက်ာ္ေသာင္း
အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ
ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႔

မိတၱဴ ကို

အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊
ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔ (ဥပေဒအႀကံေပး)