06 September 2017

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တူရကီသမၼတႏိုင္ငံသမၼတမစၥတာေတယစ္ပ္ အာဒိုဂန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး

Information Committee
ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅
 
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႕ မြန္းလြဲ ၂ နာရီကတူရကီသမၼတေတယစ္ အာဒိုဂန္၏ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈအား လက္ခံေျပာၾကားခဲ့ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။


ထိုသို႕ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တူရကီသမၼတမစၥတာအာဒိုဂန္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး လူ႔အခြင့္အေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥကိုအေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားသုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သံသယမရွိပါေၾကာင္း၊ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လူအမ်ား ျဖန္႕ေဝေနေသာရုပ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွစိုးရိမ္ပူပန္မႈ ၾကီးစြာျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ကမိမိတို႔အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအကာအကြယ္မ်ားပိတ္ပင္ခံရျခင္း၏ ဆိုလိုရင္းသေဘာကိုေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ျပီးအစဥ္အျမဲအေလးထားပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံး၏ အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးသာမကလူမႈေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ျမွင့္တင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးနည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီသာမက ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းကာဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ားဖန္တီးျခင္းေၾကာင့္မိမိတို႕ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားကာလရွည္ၾကာရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေသာမိတ္ေဆြေကာင္းဆက္ဆံေရးထိခိုက္လာမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားဆက္ဆံေရးေကာင္းကိုအျမဲထိန္းသိမ္းထားလိုေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတူရကီသံအမတ္ၾကီးကတင္ျပျပီး ျဖစ္မည္ ဟုယူဆပါေၾကာင္း၊ တူရကီဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲအျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သတင္းဓါတ္ပုံအမွားမ်ားကို ျဖန္႕ေဝခဲ့သည္ကိုသိရွိျပီး ျဖစ္မည္ဟုယူဆပါေၾကာင္း၊ တူရကီဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္သည္ သတင္းအမွားမ်ားထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ျပန္႔ႏွံ႕ေနျခင္းအတြက္ ၾကီးမားေသာျပႆနာ၏ျမင္သာေသာ (The Tip of a huge Iceberg of Misinformation) အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႕ သတင္းဓါတ္ပုံအမွားမ်ားကိုမတူညီေသာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ျပႆနာအမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးေနၾကသည္ကိုမွန္းဆၾကည့္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တူရကီနုိင္ငံအေနျဖင့္ ပီေကေက (the Kurdistan Workers' Partyor PKK -Kurdish: PartiyaKarkerên Kurdistan) ကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေကာင္းစြာနားလည္မည္ဟုယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုရင္ဆုိင္ရသည္မွာအေတြ႔အၾကဳံအသစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းအၾကမ္းဖက္ဝါဒပိုမိုက်ယ္ျပန္႕မလာေစရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္လုံးသို႕ ျပန္႔ႏွံ႕မသြားႏုိင္ေစရန္ အေကာင္းဆုံးၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အျမစ္မတြယ္ေစေရးအတြက္ ကမာၻ တစ္ဝွမ္းမွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြင္းေနထုိင္သူအားလုံးေဘးကင္းလုံျခဳံစိတ္ေအးခ်မ္းသာေစရန္ လိုအပ္သည့္ကာကြယ္မႈအားလုံးခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီကိုအျမန္ဆုံးဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ တူရကီသမၼတမစၥတာအာဒိုဂန္ကျမန္မာအစိုးရေတြ႕ၾကဳံရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုသိရွိပါေၾကာင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ တူရကီႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။