23 November 2017

‘‘ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိိန္း၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား’’ အမည္ရွိ အစီအရင္ခံစာ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္


ေက်ာ္၀င္း ( ေက်ာက္ျဖဴ )
နိရဥၥရာ၊ နိုင္၀င္ဘာ ၂၀
ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းမွ ‘‘ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိိန္း၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ား’’ အမည္ရွိ အစီအရင္ခံစာ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၊ ဟိုတယ္ေက်ာက္ျဖဴတြင္ နို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မၾကာမီ တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခက္အခဲျပသနာမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိ အေနအထားကို ေလ့လာ၍ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘ ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္း အေနနဲ႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ ေဒသတြင္း ျပသနာေတြကို ေလ်ာ့က်ေစဖို႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ေျမယာအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း အတြက္ ပိုျပီး အဆင္ေျပလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဓိက ဦးစားေပး ေရးထားတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေဒသမွာ တည္ေဆာက္မည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အခြင့္အလမ္းေတြရွိမယ္။ စိန္ေခၚမွဳေတြရွိမယ္။ အားသာခ်က္ကေတာ့ ဘာျဖစ္မယ္၊ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာကို အဓိက ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ေဒသခံလူအမ်ားစုရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေထာက္ျပေဆြေႏြးထားပါတယ္’’ဟု ေက်ာက္ျဖဴ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းမွ ညိွနွိဳင္းေရးမွဴး ကိုထြန္းၾကည္ ကေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မေျဖရွင္းနိုင္ေသးဘဲ ေဒသခံမ်ားမွာ ယေန႔ထိ ဆက္လက္ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရက အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ျမန္ဆန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚေရးကိုသာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဒသခံမ်ား အေနႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ လံုး၀မရရွိျခင္း၊ ေျမယာ၊ ဥယ်ာဥ္၊ သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိျခင္း၊ ေဒသခံတို႔၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကုစားရန္ တိက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳႏွင့္ တာ၀န္ယူမွဳ တာ၀န္ခံမွဳ အားနည္းေနျပီး အဂတိလိုက္စားမွဳႏွင့္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ မေဖာ္မီကပင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမွဳ၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားေရးစနစ္ တိက်စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆံုးရွံဳးမွဳ မရွိေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျပီးမွသာ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္အေပၚ ေဒသခံ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ားဆုံး စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားမွာ မိရိုးဖလာယာဥ္ေက်းမွဳအရ ပိုင္ဆိုင္လာေသာ ေျမယာမ်ား ဆံုးရွံဳးခံလာရနိုင္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ေတာေတာင္၊ ျမစ္ ေခ်ာင္း အင္း အိုင္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ား ပ်က္စီးခံရနိုင္ျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မိရိုးဖလာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳကို အသိအမွတ္ျပဳမခံရျခင္း၊ လက္ရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခံရနိုင္ျခင္း၊ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိနိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘ၀ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ လံုျခံဳမွဳမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ျခင္း၊ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားေစနိုင္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ား ေျပာင္းေရြ႕ခံရျခင္း၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓေလ့ရိုးရာ အတည္တက် ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မွဳ လြန္ကဲေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ လူထုအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမွဳ မရွိသည့္အျပင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မရရွိနိုင္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္သူလူထု လူေနမွဳဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္သည့္ အာမခံခ်က္ ရွိေစနိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမွဳအား ေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ျပီး ရပ္တန္႔ထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းမွ အေလးအနက္ ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီအရင္ခံစာ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲသို႔ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ SEZ ဧရိယာမွ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္း လူ(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစီအရင္ခံစာ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ စာအုပ္ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာရွိ ေဒသခံမ်ားကိုလည္း ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။