06 November 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္တရား႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းသင့္သည္ဟု လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ေျပာၾကား

 ႏို၀င္ဘာ ၆  ELEVEN

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္တရား႐ံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား (ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ မ်ားကို ၎တို႔၏ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္) အေပၚ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ICC ႏွင့္ အျခား တရား႐ံုး မ်ား၌ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္ အထားမ်ား စုေဆာင္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားထားသည္။ 
 
အႀကီးအက်ယ္ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ လုယက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရြာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးကာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ အေႏွာင္း ပိုင္းက စတင္ခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ HRW ၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳမႈအရ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္ မတရားမႈမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးက ပစ္မွတ္ထားခဲ့တဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈဟာ အျပင္းအထန္ လိုအပ္ပါ တယ္” ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားမွ်တေရး တြဲဖက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ပရမ္ပရိ ဆင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေနအထားကို ICC ကို လႊဲေျပာင္းသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ေတြ မခံရဘဲ ႀကီးမားတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ထားတဲ့ အေနအထားေတြကို ကိုင္တြယ္ ဖို႔ ICC ကို ဖန္တီးခဲ့တာပါ” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    ျမန္မာ အစိုးရသည္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈကို လည္းေကာင္း၊ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းအတြက္ အစိုးရက ဖိအားေပးရန္ အလြန္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ စြပ္စြဲထားသည့္ မတရားမႈမ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းႏွင့္ ပ်က္ကြက္ျခင္းကို လည္းေကာင္း ေထာက္ ခံခဲ့သည္။ သမုိင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရား႐ံုးမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့ၿပီး စစ္ရာ ဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို အေရးယူမႈ မည္သည့္ အခါကမွ် မရွိခဲ့ေပ။ အရပ္ဘက္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ တရားစီရင္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္။

 ဧၿပီလတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံအား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး ျပင္းထန္သည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မတရားမႈက်ဴးလြန္သည့္ ပံုစံမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္မည္ ျဖစ္ေ သာ္လည္း ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္တစ္ရပ္အထိ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ရန္ အခြင့္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားစြဲ ဆိုမႈမ်ား၌ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

          ICC သည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ေနရာျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားလွသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ရမည့္အျပင္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ အာဏာပိုင္မ်ားက တာ၀န္ရွိသူ မ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ ဆႏၵမရွိျခင္း၊ တရားစြဲဆိုႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ မႀကိဳး ပမ္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မွသာ ICC က တရားစြဲဆိုရသည္။ သို႔ေသာ္ ICC သက္သက္သည္ ၎ထူေထာင္စဥ္က သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစီရင္ႏိုင္သည္။ Rome Statute ဟုေခၚေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကသာလွ်င္ ယင္းအေနအထား ကို ဆက္လက္၍ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး ၀န္းက်င္အရ ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းမႈ ရရွိရန္မွာ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားကို တရား႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတို႔က ဆန္႔က်င္ဖြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းခက္ခဲေသာ အခင္းအက်င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ မႈကို ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ အျခားအၿပိဳင္လမ္း ေၾကာင္းမ်ားရွာရန္ အေရးႀကီးပံုကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

         ဆီးရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ ေရွ႕မတိုးသာသည့္ အေနအထားကို ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာ ခံႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတို႔က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ယင္းရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တရားစီရင္ႏုိင္ေ ရး ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္အတူ တရား႐ံုးမ်ား၌ အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားစြဲဆိုႏုိင္ေရးအတြက္ အမႈတြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရန္ အဖြဲ႕သီးသီးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို စဥ္းစားသင့္သည္။

“ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြ အေနနဲ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားစြဲဆိုေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဓိက ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူေတြအေပၚ အမႈ တြဲေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ရာ ခိုင္မာတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြသင့္ပါတယ္” ဟု ဆင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “က်ဴးလြန္သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းက မတရားတဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေပးဆပ္ရမႈကို ျမႇင့္တင္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူေတြအတြက္ ထိုက္တန္တဲ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ နီးစပ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရာမွာလည္း အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Ref: AFP