08 December 2017

ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္

  DEC 7, 2017

“ခ်မ္းသာေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာပဲ ခပ္တိုတိုေျပာစမ္းပါ ဆရာမရဲ႕” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ၾကားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သူငယ္ခ်င္း၏ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ မၾကာခဏလိုက္ကာ ေငြေၾကးပညာ ေဆြးေႏြးေပးေလ့ရွိသျဖင့္ ေငြခင္ႏွင့္ ဒီေမးခြန္းကို ေမးလိုက္သူ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခင္မင္ေနၾကၿပီ။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ယခုလိုအေတြးႏွင့္ အေမးမ်ိဳးက တဲ့တိုးဆန္သေလာက္ တန္ဖိုးလည္းရွိသည္။ အေမးရွိေတာ့ အေျဖလည္းရွိရသည္။
လိုရာမရလၽွင္ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။ လိုတရသူေဌးႀကီးမ်ား လူတိုင္းမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လိုရာရ၍ ဆင္းရဲျခင္းကင္းေသာ ေငြေၾကးျပည့္စုံသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကေတာ့ လူတိုင္းအတြက္ဟု ေငြခင္ ယုံၾကည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္စနစ္က်ေသာ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (အက်င့္) သည္ လုပ္ရမည့္အရာျဖစ္သည္။ အက်င့္ဟုဆိုရျခင္းမွာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ နည္းနာမ်ား သိ႐ုံမဟုတ္၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ၿပီး အက်င့္အျဖစ္ စြဲၿမဲသြားရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္။
ထိုေန႔က ခပ္တိုတိုရွင္းခဲ့ရေသာ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံကို စာဖတ္သူတို႔ လိုသလိုခ်ဲ႕ထြင္ကာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ေစရန္ ဤေဆာင္းပါးအျဖစ္ ခပ္ရွည္ရွည္ ျပန္လည္ေဝမၽွလိုက္ပါသည္။


ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲရန္ လက္ေတြ႕အလုပ္ငါးခ်က္

(၁) ပမာဏႏွင့္ ကာလၫွိပါ။
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဝင္ေငြက စရပါမည္။ မိမိလက္ထဲရွိေနေသာ ဝင္ေငြပမာဏႏွင့္ ထိုေငြကိုလုံေလာက္ေအာင္ စီမံရမည့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ပါ။ ဥပမာ – လစဥ္ဝင္ေငြဆိုလၽွင္ တစ္လစာအတြက္ စီမံရမည္။ ေန႔စဥ္ေဈးေရာင္းျခင္းမွ ဝင္ေငြဆိုလၽွင္ တစ္ရက္စာ သို႔မဟုတ္ တစ္ပတ္စာ စဥ္းစားရမည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားဆို တစ္ရာသီစာ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္မွတစ္ခါ သီးႏွံထြက္သည္ဆိုလၽွင္ တစ္ႏွစ္လုံးစာ စဥ္းစားႏိုင္သည္။

(၂) မသုံးမျဖစ္ (၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) အတြက္ တစ္ကန္႔ခြဲပါ။
စီမံခန္႔ခြဲမည့္ေငြပမာဏမွ တစ္ဝက္ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း မသုံးမျဖစ္သုံးစြဲရန္ကိစၥမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ကာ သီးသန္႔ဖယ္ထားပါ။ ေန႔စဥ္ စားစရိတ္ျဖစ္သည့္ ေဈးဖိုးႏွင့္ မုန္႔ဖိုး၊ အိမ္လခ – ေရ – မီး – စည္ပင္ခြန္အစရွိသည့္ ေနစရိတ္၊ ေက်ာင္းသြားျခင္း အလုပ္သြားျခင္း တို႔အတြက္ ခရီးစရိတ္၊ ရာသီအလိုက္လိုအပ္မည့္ အေျခခံအဝတ္အစား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔အတြက္ ပ်မ္းမၽွကုန္က်ေငြ၊ ျပန္ဆပ္ရန္ အခ်ိန္က်ေနေသာ ေႂကြးဆပ္ေငြ အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ရပါလိမ့္မည္။ ရည္႐ြယ္ထားေသာ မသုံးမျဖစ္စရိတ္မ်ားမွ တျခားကိစၥမ်ားအတြက္ ယူမသုံးရေစရန္ ႀကိဳးစားရပါမည္။

(၃) အနာဂတ္တြက္ (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) စုပါ။
မသုံးမျဖစ္ေငြမ်ားဖယ္အၿပီး က်န္ေငြ၏ တစ္ဝက္ (ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို အနာဂတ္စုဘူးထဲသို႔ ထည့္ပါ။ မိမိဘ၀ ေနာက္တစ္ဆင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ဝင္ေငြမဲ့သြားျခင္းႏွင့္ ေသေရးရွင္ေရးအေၾကာင္းကိစၥႀကီးငယ္မ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ရွိရန္ ရည္႐ြယ္ထားရမည့္ သီးသန္႔ တစ္ကန္႔ျဖစ္သည္။ ထိုအေရးကိစၥမ်ားမွအပ အျခားမည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥႏွင့္မၽွ ထုတ္မသုံးမိပါႏွင့္။

(၄) က်န္ (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) လိုရာသုံးႏိုင္ပါသည္။
အလႉျပဳျခင္း၊ သာေရးနာေရး၊ မိသားစု မိတ္ေဆြႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေငြေၾကးကူညီျခင္းမ်ားကို ဤအကန္႔မွသုံးပါ။ မရွိမျဖစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိစိတ္ကို ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေစမည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ စိတ္အပန္းေျပေစမည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကိစၥမ်ားအတြက္လည္း သုံးႏိုင္သည္။ အေသးစား ဖ်ားနာျခင္းလိုမ်ိဳးကိစၥမ်ားအတြက္ ေျခေစာင့္လက္ေစာင့္ခ်န္ကာ သုံးပါ။ ပိုလၽွင္ ကိုင္ထားပါ။ မသုံးျဖစ္ဘဲ မ်ားလာလၽွင္ မိမိအလိုရွိရာ ဝယ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ကာ ေငြျပည့္သည္အထိ စုထားလိုက္ပါ။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ မိမိသုံးလိုေသာ အရာမ်ားကို ဦးစားေပးအလိုက္ စဥ္ထားၿပီး လိုရာေငြသုံးရန္ ေငြသားရွိ သေလာက္သာသုံးပါ။ ပိုမသုံးပါႏွင့္။ ႀကိဳမသုံးပါႏွင့္။ အျခားအကန္႔ေတြထဲမွာ ႏႈိက္မသုံးပါႏွင့္။

(၅) ေငြေၾကး ဒိုင္ယာရီေရးပါ။
ေန႔စဥ္ ဝင္လာသမၽွႏွင့္ ထြက္သြားသမၽွေငြမ်ား၊ အဖတ္တင္ထား ေသာ စုေငြမ်ား၊ လက္ဝယ္က်န္ေငြမ်ားကို အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္တကြ မလြတ္တမ္းမွတ္တမ္းတင္ပါ။ တစ္ေန႔လၽွင္ (၅) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္ေပးလၽွင္ လုံေလာက္ေသာ္လည္း ဝါသနာမပါသူတို႔အဖို႔ အလြန္ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြခင္ သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးျပည့္စုံသူတို႔၏ နိစၥဓူ၀ အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သည့္အထိ လုပ္ရပါလိမ့္မည္။

အကန္႔ခြဲ၍ သုံးျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူး

မိမိဝင္ေငြကို အကန္႔မ်ား၊ အပုံမ်ားခြဲျခားျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိစြာသုံးစြဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္အစီအစဥ္မရွိလၽွင္ လက္သင့္သလို သုံးမိသြားႏိုင္သည္။ စိတ္အလိုလိုက္မိရန္လြယ္သည္။ အကန္႔ခြဲထားျခင္းျဖင့္ မရည္႐ြယ္ဘဲ အကုန္သုံးမိျခင္း၊ အပိုသုံးမိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား၊ မသုံးမျဖစ္ကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြမရွိျခင္း၊ အေႂကြးတင္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ ဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ အဖိုးတန္သည့္ ‘စုေငြ’ အဖတ္တင္ေစသည္။

အခ်ိဳးမ်ားကို ကစားၾကည့္ပါ

ဝင္ေငြကို အပုံမ်ား အကန္႔မ်ားခြဲရန္ ေငြခင္အႀကံျပဳထားေသာ မသုံးမျဖစ္ (၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အနာဂတ္အတြက္ (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ လိုရာသုံး (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ အလြယ္အခ်ိဳးတစ္ခုသာ။ လက္ေတြ႕တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမကေသာ မသုံးမျဖစ္မ်ား ရွိႏိုင္သလို လိုရာမ်ားမ်ားသုံးမွ စိတ္ခ်မ္းသာသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ အနာဂတ္ကို အေလးေပးေသာ စုစုေဆာင္းေဆာင္းသူေဌးေလာင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဝင္ေငြ၊ အသုံးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္၊ မိမိအယူအဆႏွင့္ အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္တို႔ႏွင့္အညီ အလုပ္ျဖစ္ေစမည့္ အခ်ိဳးပုံစံမ်ားကို ကစားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အပုံသုံးပုံ၊ အကန္႔သုံးမ်ိဳးအနည္းဆုံးထားဖို႔ေတာ့ မေမ့ပါႏွင့္။

မသုံးမျဖစ္ေတြ မ်ားေနေသာ္

မသုံးမျဖစ္ေငြမ်ားသည္ ဝင္ေငြ၏ တစ္ဝက္မၽွရွိလၽွင္ မဆိုးဟု ေငြခင္ယူဆထားသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းလာေလ ထိုအခ်ိဳးေသးလာေလ ျဖစ္မည္။ လက္ေတြ႕စာရင္းျပဳစုေသာအခါ မသုံးမျဖစ္သုံးေငြမ်ားက ဝင္ေငြထက္ မ်ားေနျခင္းမ်ား ေတြ႕ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေငြခင္တို႔ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ တစ္ဝက္နီးပါးသည္ အေျခခံအသုံးစရိတ္မ်ား အတြက္ ဝင္ေငြ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သုံးစြဲေနရေၾကာင္း သုေတသန စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ကလည္း မၾကာေသးမီကပင္ ဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မသုံးမျဖစ္ေငြမ်ားက ဝင္ေငြႏွင့္မမၽွျဖစ္ေနသည္ဆိုလၽွင္ ‘ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ရမည့္သေဘာ’ ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္သုံးသမၽွတြင္ မသုံးမျဖစ္မဟုတ္မ်ား ပါဝင္ေနသလား၊ လိုသည္ထက္ ပိုသုံးမိေနသလား၊ ေလလြင့္ မႈမ်ား ရွိေနသလား အစရွိသျဖင့္ အသုံးစရိတ္ျပန္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳန္းတီးေငြေလ်ာ့ခ်ျခင္းက တစ္နည္း၊ ဝင္ေငြတိုးေအာင္ႀကံဆျခင္းက တစ္နည္းဟူ၍ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ျမန္မာမိသားစုတစ္စုအတြက္ မသုံးမျဖစ္စရိတ္မ်ား ဝင္ေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ရွိေစေရးကို ပန္းတိုင္တစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။

အနာဂတ္စုဘူး ဘယ္ေလာက္ႀကီးသင့္သလဲ

အနာဂတ္စုဘူးသည္ လူတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိဝင္ေငြ ႐ုတ္တရက္ရပ္သြားေသာ္ အလုပ္သစ္ရွာ၊ ဝင္ေငြသစ္ရွာေနစဥ္ အနည္းဆုံးတစ္လမွသည္ တစ္ႏွစ္တန္သည္အထိ မသုံးမျဖစ္မ်ားအတြက္ ေတာင့္ခံထားႏိုင္ေသာ ပမာဏျဖစ္သင့္ပါသည္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ စုေဆာင္းထားႏိုင္ရန္လည္းလိုသည္။ အလြယ္တကူ ထုတ္ယူသုံးစြဲမိျခင္းမ်ိဳးမွ ေရွာင္ႏိုင္ရန္ စုေငြအေပၚ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ အတိုးေငြထည့္ေပးသည့္ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စုေဆာင္းထားႏိုင္လၽွင္ ပိုေကာင္းသည္။ ခိုင္မာေသာ၊ ယုံၾကည္ရေသာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ရန္ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။

ယေန႔၊ ယခု စတင္ပါ

စည္းကမ္းလိုပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား၊ စိတ္ရွည္မႈ၊ ဇြဲရွိမႈတို႔ လိုပါသည္။ ယေန႔၊ ယခုအခ်ိန္က စတင္ရန္လိုပါသည္။
ေငြေၾကးျပည့္စုံလၽွင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကို တာဝန္ယူႏိုင္မည္။ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္မည္။ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သူမ်ားကို လိုအပ္ရာရာ ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္။ ထိုအေတြးသည္ပင္လၽွင္ ေငြေၾကးျပည့္စုံရန္ ႀကိဳးစားမည့္သူတို႔အတြက္ လုံေလာက္ေသာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကို ေပးပါလိမ့္မည္။
ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ကင္းၾကေစလိုသည္။
 ေငြခင္