23 December 2017

တရား၀င္အလုပ္သမား စာရြက္စာတမ္းလုပ္ကိုင္ရန္ အခ်ိန္ ေနာက္ထပ္ ၆လထပ္တိုး

ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ လာအို အလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္

အခ်ိန္ ေနာက္ထပ္ ၆လ (1.1.2018 ကေန 31-6-2018 ) အထိ ထပ္မံတိုးျမွင့္လိုက္ပါတယ္။